1 października, o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna
odbędzie się XXV sesja Rady Miasta

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt XXV/44.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Miejskiej Radymno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – projekt XXV/45.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie – projekt XXV/46.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna – projekt XXV/47.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
 9. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/69acWpXQt8w” ]