Przypominamy, że do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych* w roku 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

 1. Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 2. Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2021 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:
  • do 31 stycznia 2021 r.
  • do 31 maja 2021 r.
  • do 30 września 2021 r.
   lub jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. po dokonaniu naliczenia.

   Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 roku, wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 3. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radymna lub w kasie Urzędu.
  Bank PEKAO SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420

Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia i/lub dokonania wpłaty w ustawowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dnia od dnia upływu ustawowego terminu nie złoży oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej oraz nie wniesie raty lub całości i opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

*wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych to kwota należna przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.