25 marca 2021 r., o godz. 14.00
odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Radymna
posiedzenie zdalne

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2021 r. – projekt 17/XXX.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 18/XXX.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta – projekt 19/XXX.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021 – projekt 20/XXX.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 21/XXX.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna – projekt 9/XXX.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Radymno na lata 2021 – 2025 – projekt 10/XXX.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt 11/XXX.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radymna – projekt 12/XXX.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII: Integracja Społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt 13/XXX.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego – ZEK Radymno oraz plaży miejskiej – projekt 14/XXX.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Radymno – projekt 15/XXX.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt 16/XXX.
 18. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 19. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zapytania.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne w adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/1e062734-594f-4

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm