W ostatnim czasie, m.in. w związku z trwającą pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami, do domów rodzinnych powróciło wielu studentów przebywających wcześniej poza miastem Radymnem. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, do których powróciły te osoby, o zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.). Przepis ten stanowi, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto art. 6i wyżej wymienionej ustawy wskazuje, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W związku z powyższym niezbędne jest złożenie przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie wątpliwości w przedmiotowej sprawie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 16 628 24 17 wew. 29.