14 maja 2021 r., o godz. 14.00
odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Radymna
posiedzenie zdalne

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 28/XXXII.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 29/XXXII.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Radymna – projekt 30/XXXII.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2022” – projekt 31/XXXII.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – projekt 32/XXXII.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Wschód”– projekt 33/XXXII.
 10. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 r.
 11. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2020 r. oraz plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na 2021 rok.
 12. Informacja Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat realizacji planu pracy za 2020 r. oraz plan pracy MBP na 2021 rok.
 13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zapytania.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne w adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/1e062734-594f-4

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm