Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.) opieka nad zabytkiem sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza.

Powyższe skutkuje obowiązkami właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U.2004.212.2153), które nakłada określony w §1, ust.3 pkt 1 obowiązek opracowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz ich aktualizację.

Przywołane wyżej Rozporządzenie określa, oprócz zakresu i sposobu sporządzenia, także procedurę uzgadniania i zatwierdzania oraz terminy aktualizacji Planu Ochrony Zabytków.