30 czerwca 2021 r., o godz. 800 w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie,
ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno odbędzie się

XXXIV sesja Rady Miasta Radymna

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. „Raport o stanie Miasta Radymna – rok 2020” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Radymna – projekt 37/XXXIV.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2020 – projekt 38/XXXIV:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2020 rok;
  2. sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2020;
  3. informacja o stanie mienia Miasta Radymna;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna;
  5. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za rok 2020;
  6. dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za rok 2020 – projekt 39/XXXIV:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymna za wykonanie budżetu w 2020 r.;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt 40/XXXIV.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/223/2017 Rady Miejskiej
  w Radymnie z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – projekt 41/XXXIV.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 42/XXXIV.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Radymna
  z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej– projekt 43/XXXIV.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/77/2019 Rady Miasta Radymna
  z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 44/XXXIV.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 45/XXXIV.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 83/XV/2012 Rady Miejskiej
  w Radymnie z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie przetargu – projekt 46/XXXIV.
 15. Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta.
 16. Informacja Burmistrza Miasta o współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 17. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 18. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zapytania.
 21. Zakończenie obrad sesji.

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm