Wnioskodawcy, którzy zakończyli całość lub część inwestycji z zakresu zawartej umowy na dotację (zawartej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie, który został pozytywnie zweryfikowany przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) w celu otrzymania płatności za zrealizowany zakres robót zobligowani są do złożenia wniosku o płatność. Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzy dostępnym na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Rzeszowie w zakładce „Wymagana dokumentacja”. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z instrukcji jego wypełniania. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy wniosek jest kompletny, podpisany i zawiera wszystkie załączniki.

Burmistrz Miasta przypomina, że wniosek o dofinansowanie można złożyć maksymalnie do 6 miesięcy przed poniesieniem pierwszego kosztu kwalifikowanego. Oznacza to, że osoby, które zrealizowały prace, które mogą podlegać dofinansowaniu zgodnie z warunkami programu czyste powietrze mogą złożyć wniosek o dofinansowanie i równocześnie złożyć wniosek o płatność.

Obligatoryjne załączniki do wniosku:

Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe – takim potwierdzeniem jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metalowych. W uzasadnionych przypadkach np. wyłączenia z użytkowania pieca kaflowego wiarygodnym dokumentem wyłączenia go z użytkowania będzie np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.

Dokumenty zakupu czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzające nabycie materiałów, urządzeń lub usług, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać: datę wystawienia, kolejny numer, imię i nazwisko lub nazwy podatnika i nabywców towarów lub usług oraz ich adresy (adres nabywcy powinien być zgodny z adresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie jako miejsce realizacji inwestycji), numer NIP, data dokonania dostawy/wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, nazwa i rodzaj towaru lub usługi, miara i ilość dostarczonych towarów oraz zakres wykonanych usług, cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwiaty podatku (cena jednostkowa nett), kwota zniżek, opustów, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku, stawka podatku, suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.

Dokumenty zakupu w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, wyroby, usługi (producent, nazwa, model) a przez to umożliwić jednoznaczne odniesienie się do kart, certyfikatów, etykiet energetycznych.

Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy. W przypadku zapłaty przelewem na konto sprzedawcy lub wykonawcy.

Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w programie, zwłaszcza dotyczących klasy efektywności energetycznej.

Dla okien, drzwi, bram garażowych dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20221 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (obowiązujące od 25 grudnia 2020 roku)

W przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł zagazowujący drewno) należy dołączyć certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Certyfikat europejskiego znaku jakości Solar Kaymark wraz z aktualnym numerem certyfikatu oraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny (w przypadku zakupu i montażu w ramach realizowanego przedsięwzięcia kolektorów słonecznych).

Protokół odbioru montażu źródła ciepła – dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta jako odbiorcę robót. Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła własnymi siłami i podpisanie protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lun uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia.

W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

W protokole odbioru montażu kotła zagazowującego drewno należy potwierdzić ponadto, że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna z wymaganiami technicznymi określonymi w programie.

W protokole odbioru montażu kotła zagazowującego drewno/ kotła na pellet drzewny należy potwierdzić, że kocioł nie jest urządzeniem wielopaliwowym.

Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez Wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się jeśli prace w tym zakresie zostały wykonane siłami własnymi przez Beneficjenta.

Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej potwierdzający miejsce wykonania instalacji potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez Wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się jeśli prace w tym zakresie zostały wykonane siłami własnymi przez Beneficjenta.

Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie w/w protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.

Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenia przegród budowlanych z podziałem na poszczególne zakresy, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Protokół powinien wskazywać miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także potwierdzać zakres prac (załącznikiem do protokołu może być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzany i podpisany przez wykonawcę i Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej, jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Audyt energetyczny – jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o dofinasowanie i jest rozliczane w danym wniosku o płatność.

Download

Download