Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.) zwołuję XXXV Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 24 sierpnia 2021 r., o godz. 1400. Sesja odbędzie w Sali Kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie przy ul. Lwowskiej 16.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. – projekt 48/XXXV.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radymno
  w roku szkolnym 2021-2022 – projekt 49/XXXV.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miasta Radymna ulgi od podatku dla nieruchomości Dworu Kresowego ul. Słowackiego 36 37-500 Radymno, z przyczyny nałożenia przez Rząd obostrzeń na branże gastronomiczną oraz hoteli – projekt 50/XXXV.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 51/XXXV.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 52/XXXV.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno oraz uchylenia Uchwały Nr 54/VIII/2007 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 53/XXXV.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 54/XXXV.
 11. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego /dyrektorzy jednostek oświatowych/.
 12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm