Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania w zakresie:
przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 r.
(kwota dotacji: 48 000 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.