Podatek rolny
Wylicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. [M. P. z 2021 r., poz. 951]).
Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2022 będzie wynosić:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta): 153,7000 zł,
2. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta): 307,4000 zł.

Podatek leśny
Wylicza się go na podstawie ceny sprzedaży drewna która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. [M. P. z 2021 r. poz. 950]).
Oznacza to, że stawka podatku leśnego na rok 2022 będzie wynosić:
1. od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna): 46,6972 zł

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 wynoszą:
od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,86 zł od 1 m2 powierzchni,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych: 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 22,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 5,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
od budowli:
1. związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,7% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
2. związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 0,7% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
3. pozostałych – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 r.
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązująca od dnia 6 września 2019 r. zmieniła zakres obowiązków właścicieli nieruchomości. Od 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w gminach poprzez zbieranie w SPOSÓB SELEKTYWNY powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą Uchwały Rady Miasta Radymna:
• XXXVII/264/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień;
• XXXVIII/269/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawek tej opłaty i zwolnień
• XVI/112/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji;
• XVII/114/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji.

Wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych:
1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
30,00 zł/os/m-c, stawka opłaty podstawowej w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2,00 zł/os/m-c, wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości.
60,00 zł/os/m-c – stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

UWAGA!
W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, firma odbierająca odpady komunalne nie będzie odbierać od właścicieli nieruchomości BIOODPADÓW.
2. Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od ilości powstałych i odebranych odpadów ustala się stawkę opłaty w następujących wysokościach:
• pojemność 40 l – 7,33 zł
• pojemność 60 l – 11,00 zł
• pojemność 80 l – 14,66 zł
• pojemność 120 l – 22,00 zł
• pojemność 240 l – 44,00 zł
• pojemność 1100 l – 201,66 zł
• pojemność 7000 l – 1283,33 zł

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
• pojemność 40 l – 14,66 zł
• pojemność 60 l – 22,00 zł
• pojemność 80 l – 29,32 zł
• pojemność 120 l – 44,00 zł
• pojemność 240 l – 88,00 zł
• pojemność 1100 l – 403,32 zł
• pojemność 7000 l – 2566,66 zł

Terminy składania deklaracji:
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem okoliczności śmierci mieszkańca nieruchomości. Powyższą deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od daty zdarzenia.

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Miejskiej Radymno wprowadzony jest system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. Kody QR będą potwierdzeniem segregacji odpadów przez mieszkańców oraz stanowić będą informację o ilości i rodzaju odpadów odbieranych z terenu danej nieruchomości. System ten polega na wykorzystaniu kodów QR, które są naklejane przez mieszkańców w widocznym miejscu na każdy wypełniony odpadami worek. Kody QR będą indywidualne i przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego też nie należy ich pożyczać ani wymieniać się z innymi osobami.
W przypadku wykorzystania dostarczonego pakietu kodów QR przypisanego do danej nieruchomości, należy skontaktować się telefonicznie z Referatem Finansowym (tel. 16 628-24-17 wew. 29) w celu zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkową ilość kodów oraz ustalenia terminu ich odbioru.

Do pobrania:
uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi