Na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372, z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) zwołuję XLI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Radymna w dniu 28 lutego 2022 r., o godz. 14:00 – sesja zdalna.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 10/XLI.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 11/XLI.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 12/XLI.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 13/XLI.
7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm