W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

Burmistrz Miasta Radymna informuje, że mieszkańcy którzy są zainteresowani udziałem w projekcie (montażem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę) mogą składać ankiety dobory technicznego stanowiące deklarację udziału w projekcie na podstawie, której w przypadku zakwalifikowania do projektu sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.

Informujemy jednocześnie, że złożenie ankiety doboru technicznego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby, które w wyznaczonym terminie złożą ankiety zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o poniższe kryteria.

Kryteria ustalania kolejności na liście rezerwowej uczestników:

  • w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowana zostaną obiekty, w których występują gospodarstwa domowe objęte ubóstwem energetycznym
  • spośród osób objętych ubóstwem energetycznym o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie w pierwszej kolejności ilość spełnianych kryteriów, a przy tej samej ilości spełnionych kryteriów data i godzina złożenia ankiety począwszy od najwcześniej złożonych ankiet
  • w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, gdzie o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie data i godzina złożenia ankiety począwszy od najwcześniej złożonych ankiet

 

Termin naboru uczestników na listę rezerwową rozpoczyna się w dniu 29.03.2022 r. od godz. 800 i kończy się w dniu 30.03.2022 r. o godz. 1500. O dacie złożenie decyduje:

– w przypadku złożenia pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego

– w pozostałych przypadkach decyduje data wpływu do urzędu,

Ankietę doboru technicznego można pobrać również tutaj: Download

 

W przypadku zakwalifikowania na listę podstawową Uczestnik po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej obiektu przeprowadzonej pod kątem możliwości zamontowania wybranej instalacji OZE. O terminie i kosztach inwentaryzacji Mieszkańcy zostaną odrębnie powiadomieni.

 

Ankietę doboru technicznego można złożyć osobiście w budynku Urzędu Miasta Radymna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: sekretariat@radymno.pl. W przypadku przesyłania ankiety mailem należy pamiętać, aby był to skan podpisany przez upoważnioną osobę, plik załącznika musi być nazwany w następujący sposób „nazwisko_ ankieta_rezerwa OZE”  (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule maila.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miasta Radymna:

Anna Sobieraj – Łapisz, pokój nr 26, telefon 16 628 24 17 wew. 34

Marek Kosztyła, pokój nr 2, telefon 16 628 24 17 wew. 40