Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że do 30.06.2022 każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej – czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wtedy deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

W formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć we właściwym urzędzie.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawierać będzie takie informacje jak:

– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu na adres miejsca zamieszkania lub siedziby

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach

– numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji to 12 miesięcy dla budynków już istniejących, i 14 dni od uruchomienia źródła ciepła w przypadku budynków.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow