Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję XLIII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 26 kwietnia 2022 r., o godz. 1400 w Sali Narad
(parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Kierownika ZGK o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno za 2021 r.
 5. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2021 r. oraz plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na 2022 rok.
 6. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat realizacji planu pracy za 2021 r. oraz plan pracy MBP na 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 22/XLIII.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF – projekt 23/XLIII.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu miasta Radymna biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – projekt 24/XLIII.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie – 26/XLIII.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Mieście Radymnie na lata 2022 – 2024 – projekt 25/XLIII.
 13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zapytania.
 17. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący
  Rady Miasta Radymna
  Andrzej Pacek

  Nagrania z sesji są pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2919/rada-miasta-radymna.htm