Miasto Radymno ogłasza sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenów stanowiących własność Miasta Radymna.

Planowana ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży:

 

Lp. Gatunek drewna Sortyment* Ilość drewna do sprzedaży Cena brutto
[m3] [zł]
stos 1 wierzba

liściaste miękkie

S4

M2

0,65

0,50

137,02
stos 2 topola

liściaste miękkie

S4

M2

1,30

1,25

280,19
stos 3 brzoza

świerk

liściaste twarde

S4

S4

M2

2,60

0,32

0,50

659,77
stos 4 lipa S4 3,25 623,61
* S4 – drewno średnio-wymiarowe opałowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe

 

Sprzedaż drewna odbędzie się w formie licytacji 11 lipca 2022 r. na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9, godz. 10.00.

 

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w licytacji drewna opałowego  jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia nr 1 i nr 2,  w terminie do dnia 8 lipca 2022 r.

Zainteresowani zakupem drewna przed złożeniem formularza zgłoszeniowego winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży – drewno zgromadzone jest na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9. Oględzin drewna dokonać można w godzinach pracy zakładu, tj.: od godz. 7.00 do 15.00.

Osoby fizyczne uczestniczące w licytacji winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Licytacja uznana będzie jako ważna bez względu na liczbę uczestników, a jej rozstrzygnięcie jako pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.

Drewno zostanie wydane oferentowi po przedstawieniu dowodu zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

Załadunek i transport zakupionego drewna leży po stronie oferenta.

Oferent odbierze drewno z miejsca składowania w terminie ustalonym ze sprzedającym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

Oświadczenie nr 1 sprzedaż drewna z wycinki

Oświadczenie nr 2 sprzedaż drewna z wycinki

Formularz Sprzedaży Drewna