Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559) zwołuję L Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 25 października 2022 r., o godz. 12:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta /dyrektorzy NZOZ z terenu Radymna/.
5. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu zaawansowania inwestycji realizowanych w 2022 roku.
6. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina– projekt 51/L.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 226/XLV/2014 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno. – projekt 52/L.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno zmienionej uchwałą Nr XV/109/2019 Rady Miasta Radymna z dnia 26 listopada 2019 r. – projekt 53/L.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – 54/L.
11. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2021 r.
12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem