Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559, z późn. zm.) zwołuję LII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 28 listopada 2022 r., o godz. 13:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 – projekt 63/LII.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 – projekt 64/LII.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 – projekt 65/LII.
6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem