Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 29 grudnia 2022 r., o godz. 1200 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r. – projekt 69/LIV.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2023 rok – projekt 70/LIV.
4a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
4b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta
Radymna na 2023 r.;
4c) opinie komisji stałych Rady Miasta Radymna;
4d) opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna w sprawie projektu
uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2023 r.;
4e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2023 r.;
4f) głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 71/LIV.
5a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
5b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 72/LIV.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 73/LIV.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych – projekt 74/LIV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie – projekt 75/LIV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 5 grudnia 2022 r. według właściwości – projekt 76/LIV.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXX/219/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Radymno na lata 2021 – 2025- projekt 77/LIV.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/261/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radymna- projekt 78/LIV.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
14. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
15. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zapytania.
18. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem