Przeszło 19 mln złotych zostanie przeznaczonych w 2023 na inwestycje w mieście – tak wynika z  zapisów, przyjętej na ostatniej w starym roku, LIV Sesja Rady Miasta Radymna uchwale budżetowej.

 

Po zgłoszonych podczas sesji autopoprawkach dochody miasta w 2023 wyniosą 42 740 065, 88 zł, przy czym 23  483 716,44 zł to dochody bieżące miasta. Po stronie wydatków w uchwale zapisano kwotę 42 375 865, 88 zł. Wydatki bieżące wyniosą 23 099 516,44, a majątkowe czyli te, z przeznaczeniem na inwestycje 19 256 349,44 zł.

– Jeszcze nigdy w kadencji tej rady, a śmiem twierdzić, że w historii gminy miejskiej Radymno, rada nie procedowała takiego budżetu, gdzie niemal jego połowa przeznaczona jest na inwestycje – mówił podczas sesji Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek. W podobnym tonie wypowiadał się Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. –  Kwota 19 256 349 zł 44, przynajmniej na mnie, robi wrażenie i jestem  bardzo zadowolony, że mogę przedstawić taki budżet wysokiej radzie – mówił. –  Kwota przeznaczona na inwestycje stanowi niemal 45 procent dochodów, śmiało można więc powiedzieć, że tegoroczny budżet jest budżetem inwestycyjnym, budżetem który rozwija miasto – uzupełniał. Wśród inwestycji zaplanowanych na rok 2023 wymienić należy przebudowę dróg gminnych(w 2023 po remontach oddane zostaną ulice Grunwaldzka, Norwida, Krasińskiego, Orzeszkowej, Kołłątaja, Tysiąclecia,  Królowej Jadwigi, Błonie i Dolna), przebudowę budynku szkoły  podstawowej w Radymnie w celu przywrócenie mu funkcji edukacyjnych, a także rewitalizację budynku dawnych koszar wraz z rewitalizacją terenów przyległych. – Z 19 milionów na wydatki majątkowe wkład własny stanowi zaledwie 1 mln zł 885  tys. zł, większość dotacji pochodzi z programu „Nowy Ład” – podkreślał Burmistrz.

W jego wystąpieniu znalazły się także wyrazy uznania dla pracowników, którzy przyczynili się do skonstruowania tak prorozwojowo budżetu. –  Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania tego budżetu szczególnie Pani Skarbnik, zwłaszcza za tę część dochodów i wydatków bieżących, co w tych czasach przy takiej inflacji z jaka mamy do czynienia i trudnych czasach gospodarczych nie było rzeczą łatwą – mówił M. Piziurny. – Dziękuje Pani Sekretarz i pozostałym pracownikom, którzy przyczynili się, zwłaszcza do opracowania zamówień  publicznych na te duże inwestycje zainicjowane w tym roku, ponieważ było to zadanie  naprawdę wymagające dużego zaangażowania i dużej wiedzy  – dodawał.

Budżet został przyjęty jednogłośnie, trzynastoma głosami „za”,  przy nieobecności dwóch radnych.