Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) zwołuję LV Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 07 lutego 2023 r., o godz. 14:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 6/LV.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 7/LV.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/350/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 8/LV.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu – projekt 9/LV.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt 3/LV.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022 – 2030 – projekt 4/LV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Radymna na rok 2023 – projekt 1/LV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2023 – projekt 2/LV.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Radymna w związku
z niewykonywaniem przez Niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekt 5/LV.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem