LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Radymna – 30.03.2023 r., godz. 8:00

wpis w: Aktualności | 0

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) zwołuję LVII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 30 marca 2023 r., o godz. 08:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 17/LVII.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 18/LVII.
5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem