Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 18 sierpnia 2023 r., o godz. 12:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego /dyrektorzy jednostek oświatowych/.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania Powiatowi Jarosławskiemu – projekt 37/LXII.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.– projekt 38/LXII.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.– projekt 39/LXII.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.– projekt 40/LXII.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza projekt 41/LXII.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza projekt 42/LXII.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/350/2033 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 43/LXII.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu: „Honorowego Obywatela Miasta Radymna” – projekt 44/LXII.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników
do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – projekt 45/LXII.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – projekt 46/LXII.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawozdanie z działalności MOPS w Radymnie za rok 2022.
16. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
17. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r.
18. Sprawozdanie MBP w Radymnie za 2022 rok.
19. Informacja Dyrektora MOK w Radymnie dot. działalności instytucji w 2022 r.
20. Informacja ZGK w Radymnie o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej, letniego, zimowego utrzymania dróg i zieleni, utrzymania cmentarzy komunalnych oraz realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno w roku 2022 oraz analiza kosztów i jakości utrzymania zieleni miejskiej w 2023 r.
21. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
22. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zapytania.
25. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji – strona internetowa