Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXIII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 29 sierpnia 2023 r., o godz. 8:30 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 48/LXIII.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 226/XLV/2014 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno zmienionej Uchwałą Nr L/332/2022 z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4157) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno – projekt 49/LXIII.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie poprzez przeniesienie jej siedziby do budynku przy ul. Lwowskiej 20F
w Radymnie i likwidację dotychczasowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4 w Radymnie – projekt 50/LXIII.
6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji – strona internetowa