UWAGA! 30 września mija termin wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta w Radymnie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Radymna, że dnia 30 września 2023 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radymna lub w kasie Urzędu.

Bank PKO BP: 03 1020 4391 0000 6602 0215 4557

Brak wniesienia opłaty III raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. 30 września 2023  r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej.
Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty.

Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o  wygaśnięciu zezwolenia.