Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXVII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 21 grudnia 2023 r., o godz. 09:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2024 rok – projekt 62/LXVII.
a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2024 r.;
c) opinie komisji stałych Rady Miasta Radymna;
d) opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2024 r.;
e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymna na 2024 r.;
f) głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 63/LXVII.
a) przedstawienie Radzie projektu uchwały;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – projekt 64/LXVII.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radymna – projekt 65/LXVII.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie poprzez zmianę jej siedziby i utworzenie dodatkowej lokalizacji miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Lwowskiej 20 A w Radymnie – projekt 66/LXVII.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radymno oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2024 r.– projekt 67/LXVII.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.– projekt 68/LXVII.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt 69/LXVII.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy– projekt 70/LXVII.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania w Mieście Radymno „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 – projekt 71/LXVII.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028– projekt 72/LXVII.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej – projekt 73/LXVII.
16. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustaw o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji i innych powiązanych tematycznie – projekt 74/LXVII.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Radymna– projekt 75/LXVII.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Radymno nieruchomości gruntowej – projekt 76/LXVII.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości– projekt 77/LXVII.
20. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zapytania.
24. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem