Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 16 stycznia 2024 r., o godz. 815 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r. – projekt 1/LXVIII.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVII/419/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 6070) – projekt 2/LXVIII.
5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem