Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2024 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych* w roku 2023, oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  2024 roku.

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu - plik do pobrania

  1. Wartość sprzedaży za 2023 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
  2. Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2024 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:
  • do 31 stycznia 2024 r.
  • do 31 maja 2024 r.
  • do 30 września 2024 r.

lub jednorazowo do 31 stycznia 2024r. po dokonaniu naliczenia.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2024 roku, wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2024 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

  1. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radymna lub w kasie Urzędu;

Bank PKO BP: 03 1020 4391 0000 6602 0215 4557

Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia i/lub dokonania opłaty w ustawowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ustawowego terminu nie złoży oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej oraz nie wniesie raty lub całości opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

*(wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych to kwota należna przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego).