Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna
(Numer projektu: RPPK.11.02.00-18-0043/22)

Okres realizacji: 2022-2023
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU

Całkowita wartość projektu: 8 835 212,10 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 6 932 179,25 zł, w tym:
– kwota dofinansowania Gminy Miejskiej Przemyśl (Lidera projektu): 5 219 240,55 zł
– kwota dofinansowania Miasta Radymno (Partnera projektu): 1 712 938,70 zł

Celem projektu jest zwiększenie skali wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na terenie miasta Przemyśla i Radymna.

Projekt realizowany jest w partnerstwie – Gmina Miejska Przemyśl (Lider projektu) oraz Miasto Radymno (Partner projektu).

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl (Lidera projektu) obejmował dostawę i montaż:
– 169 szt. instalacji fotowoltaicznych,
– 15 szt. pomp ciepła do CWU,
– 31 szt. pomp ciepła do CO-CWU,
– 5 szt. kotłów na biomasę klasy 5

Zakres rzeczowy Miasta Radymna (Partnera projektu) obejmował dostawę i montaż:
– 85 szt. instalacji fotowoltaicznych,
– 9 szt. pomp ciepła do CWU,
– 6 szt. kotłów na biomasę klasy 5

W dniu 31 marca 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 19 grudnia 2023 r. zakończyła się realizacja projektu (złożenie wniosku o płatność końcową).