Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXX Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 27 lutego 2024 r.,
o godz. 14:00
w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta Radymna. – projekt 4/LXX.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radymna
na lata 2024 – 2027”.– projekt 5/LXX.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna – projekt 6/LXX.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 7/LXX.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Radymno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – projekt 8/LXX.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Miasta Radymna oraz określenia sezonu kąpielowego– projekt 11/LXX.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Radymna na rok 2024 – projekt 12/LXX.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2024– projekt 13/LXX.
12. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Rady Gminy Baboszewo o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie – projekt 9/LXX.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – projekt 10/LXX.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt 14/LXX.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miasta Radymna w przedmiocie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.2029), dopuszczającego możliwość wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami – projekt 15/LXX.
16. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
17. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zapytania.
20. Zakończenie obrad sesji.
 

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem