Miasto Radymno pozyskało dofinansowanie w kwocie 2 165 969,66 zł na realizację projektu Platforma e-usług publicznych w Mieście w ramach priorytetu Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano w Radymnie szereg działań mających na celu  rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej. Oznacza to wdrożenie pakietu nowych rozwiań informatycznych:

 

  • Zwiększenie dostępności e-usług publicznych – realizacja projektu obejmie 2 e-usługi: e-Naleznosci oraz e-Geodezja.
  • Monitorowanie środowiska – w ramach projektu zaplanowano uruchomienie systemu do monitorowania środowiska w zakresie mierzenia stężenia pyłów zawieszonych, temperatury oraz wilgotności.
  • Usprawnienie procesów realizowanych przez podmioty publiczne – usługi w zakresie płatności podatkowych, udostępnienie zasobów GIS oraz udostępnienie online sesji rady miasta.
  • Digitalizacja zasobów – projekt obejmie digitalizację zasobów – m.in. MPZP, decyzji WZ, rejestru GEZ, wydanych decyzji o wycince drzew, rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • TIK w instytucjach publicznych – wdrożenie systemów back office (praca zdalna).
  • Cyberbezpieczeństwo – wdrożenie rozwiązań poprawiających cyberezpieczeństwo.
  • Poprawa dostępności cyfrowej – dostosowanie istniejących systemów informatycznych do wymogów wynikających ze standardów dostępności cyfrowej.

 

 

Konsekwencją realizacji projektu ma być  ponadto zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej oraz poprawa bezpieczeństwa informatycznego.