Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXXI nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 11 kwietnia 2024 r., o godz. 8:30 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r. – projekt 22/LXXII.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/418/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 23/LXXII.
5. Zakończenie obrad sesji.
 

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem