Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXXIII Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 19 kwietnia 2024 r., o godz. 12:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r. – projekt 24/LXXIII.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – projekt 25/LXXIII.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości– projekt 26/LXXIII.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej – projekt 27/LXXIII.
8. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
9. Informacja Kierownika ZGK o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno za 2023 r.
10. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2023 r. oraz plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na 2024 rok.
11. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat realizacji planu pracy za 2023 r. oraz plan pracy MBP na 2024 rok.
12. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 r.
13. Sprawozdanie z pracy wszystkich Komisji Rady Miasta Radymna za rok 2023.
14. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Radymna za rok 2023.
15. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zapytania.
19. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem