19 kwietnia odbyła się LXXIII, ostatnia w bieżącej kadencji Sesja Rady Miasta. Choć w jej porządku zaplanowano 19 punktów, m.in. wprowadzenie zmian do budżetu, czy uchwały dotyczące miejskich nieruchomości, obrady zdominowały wystąpienia sprawozdawcze, a ich punktem kulminacyjnym było uroczyste zakończenie pracy Rady w obecnym składzie.

Wśród sprawozdań odczytano raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, sprawozdania miejskich jednostek organizacyjnych: ZGK, MOK i MBP. Ponadto zrelacjonowane zostało wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2023 r., a także sprawozdanie z pracy wszystkich Komisji Rady Miasta Radymna oraz sprawozdanie z pracy Rady Miasta Radymna za rok 2023.

Sesję zakończyło kilka pozytywnych akcentów. Słowa podziękowania za prace w kadencji 2018-2024 skierowali do radnych Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Pacek, a po nim Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. Następnie każdy z obecnych na sali narad Radnych odebrał statuetkę i list gratulacyjny stanowiące pamiątkę owocnej pracy w ostatnich niemal 6 latach.