Dziś w godzinach porannych odbyła się II Sesja Rady Miasta Radymna. Radni obradowali według programu obejmującego 21 punktów, wśród których najważniejsze dotyczyły udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymna wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 r.

Podjęcie stosownych uchwał poprzedzone zostało prezentacją „Raportu o stanie Miasta Radymna” za rok 2023 oraz szeregu sprawozdań oraz opinii sporządzonych przez komisje rady, Skarbnik Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Wszystkie te dokumenty podkreślały dobrą kondycję finansową Miasta oraz wyliczały rozliczne inwestycje przeprowadzone lub zainicjowane w ubiegłym roku na terenie Radymna. Nic więc dziwnego, że uchwały dotyczące wotum zaufania i absolutorium Rada Miasta przyjęła jednogłośnie. W imieniu nieobecnego na Sali Burmistrza podziękowania pod adresem radnych, ale przede wszystkim tych, którzy ciężko pracowali na  rzecz rozwoju Radymna w ubiegłym roku skierowała Sekretarz Miasta Radymna Zofia Kawałek.

Warto jednocześnie odnotować, że podczas obrad radni zatwierdzili realizację kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, ustalili wysokość opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno, zadecydowali o przystąpieniu Miasta do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” a także wyrazi zgodę na sprzedaż działki znajdującej się w południowo-wschodniej części miasta.