Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609) zwołuję III Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 26 czerwca
2024 r., o godz. 9:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.– projekt 26/III.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.– projekt 27/III.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/261/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radymna zmienioną uchwałą Nr LX/387/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz uchwałą Nr LX/387/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 4 lipca 2023 r. – projekt 28/III.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Radymna – projekt 29/III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników projekt 30/III.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników- 31/III.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonym przez Miasto Radymno placówkach oświatowych – projekt 32/III.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.
13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.
 

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem