REGULAMIN GRY TERENOWEJ

Poszukiwanie Kwiatu Paproci

 

 • 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia gry terenowej Poszukiwanie Kwiatu Paproci(zwaną dalej Grą).  

 

 • 2. Organizator
 1. Organizatorem Gry Terenowej „Wielkie Szukanie Skarbów nad Zekiem” jest Miasto Radymno
 2. Przez organizację Gry rozumie się wszystkie czynności zmierzające do prawidłowego przebiegu gry.

 

 • 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
 1. W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny może wejść dowolna osób. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.
 2. W Grze może wziąć udział dowolna liczba drużyn pod warunkiem zarejestrowania drużyny w godzinach 17.30-19.30.
 3. Członkiem każdej z Drużyn musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 4. Tylko zgłoszone Drużyny mają prawo brać udział w Grze.
 5. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu do biura gry mieszczącego się pod parasolem podczas imprezy Dni Radymna
 6. Przystępując do Gry, uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.
 7. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

 

 • 4. Zasady Gry
 1. Gra Terenowa „Poszukiwanie Kwiatu Paproci” odbędzie się na terenie błoni przy zbiorniku ZEK w Radymnie (od tzw. starej plaży po granicę ROD Relax ) w dniu 23 czerwca 2024 r. w godzinach 17.30 – 20.00.
 2. Aby wziąć udział w grze konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do internetu, czytnikiem kodów QR i aparatem fotograficznym
 3. Zadaniem uczestników Gry będzie przebycie trasy wyznaczonej na terenie ZEK oraz odnalezienie tytułowego kwiatu paproci.
 4. Uczestnicy startują z biura zawodów. Godzina ich wyruszenia zostaje odnotowana. W 6 punktach kontrolnych znajdują się kody QR, które prowadzą do stron internetowych zawierających 2 wskazówki. Pierwsza wskazówka dotyczy miejsca ukrycia kolejnego punktu kontrolnego, druga dotyczy obiektu, który Drużyna musi sfotografować jako dowód na odnalezienie punktu kontrolnego. Wskazówki prowadzą do miejsca ukrycia rekwizytu „kwiatu paproci”. Warunkiem ukończenia gry jest wykonanie zdjęć we wszystkich punktach kontrolnych, sfotografowanie „kwiatu paproci” a następnie zgłoszenie tego faktu w biurze zawodów, gdzie godzina ukończenia gry przez drużynę jest odnotowana.
 5. Organizatorzy gry nie udzielają dodatkowych informacji na temat zagadek i wskazówek.
 6. Udział w Grze jest bezpłatny.
 7. Po trasie Gry drużyny poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów.
 • 5. Wyłonienie zwycięzców i nagrody
 1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu po godz. 20.00.
 2. Nagrodzone zostaną 3 Drużyny, które ukończą grę w najkrótszym czasie.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn ukończy grę w tym samym czasie o kolejności decyduje godzina startu drużyny (pierwszeństwo mają drużyny, które wystartowały bliżej godz. 17.30).

 

 • 6. Zasady bezpieczeństwa.
 1. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drużyna, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki.
 2. Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 3. Charakter imprezy powoduje, że Drużyny poruszają się po terenie gry na własną odpowiedzialność. 4. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun drużyny.
 4. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 5. Organizator nie wyrazi zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi lub będzie podejrzewał, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 7. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.radymno.pl
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.