BDO a obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019
(informacja skrócona)

 1. Co to jest BDO?

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska.

 1. Kto ma obowiązek wpisu do BDO:
 • podmioty wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję odpadów;
 • podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Ewidencję odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady oraz osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności (np. jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowe masz obowiązek wpisu do BDO*).

 1. Kto nie ma obowiązku wpisu do BDO:
 • Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. Zgodnie z definicją są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych.
  (Oznacza to, że jeżeli prowadzisz działalność, w której nie są wytwarzane odpady niebezpieczne, do ich pozbycia się wystarczy zwykła umowa na odbiór odpadów. Jeżeli wytwarzasz odpady niebezpieczne, musisz zarejestrować się w BDO albo zawrzeć umowę na ich odbiór z uprawnionym podmiotem.)
 • Podmioty, które nie prowadzą ewidencji odpadów oraz podmioty w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości. Wykaz tych odpadów wraz z określeniem wagi znajduje się w załączniku do *Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i są to szczególności:

– odpadkowy toner drukarski bez substancji niebezpiecznych (do 100 kg/rok);
– materiały budowlane zawierające gips (do 5 T/rok);
– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (do 5 T/rok);
– odpady z niektórych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz elementy usunięte z tych urządzeń (do 5 kg/rok);
– baterie alkaliczne, z wyłączeniem baterii z aparatów jednorazowego użytku (do 5 kg/rok);
– inne baterie i akumulatory (do 5 kg/rok);
– sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze (do 100 kg/rok);
– trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir (do 10 T/rok);
– szkło (do 5 T/rok);
– tworzywa sztuczne (do 5 T/rok);
– drewno (do 5 T/rok).

(Jeżeli waga wymienionych w rozporządzeniu odpadów nie przekroczy określonego limitu, wówczas przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie rejestracji do BDO. Podobnie jest w sytuacji, gdy podmiot nie dokonuje utylizacji odpadów we własnym zakresie, a podpisze umowę z firmami na świadczenie usług w tym zakresie.)

 1. Termin rejestracji w BDO:

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują, składając wniosek o wpis do rejestru BDO w Urzędzie Marszałkowskim.

 1. Sposób rejestracji w BDO:

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
 • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
 • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym przez platformę ePUAP.

Do wniosku składanego w formie pisemnej w przypadku WSZYSTKICH podmiotów należy dołączyć następujące informacje:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 • świadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisania do rejestru.
Przedstawiona powyżej informacja ma charakter skrócony. Więcej szczegółów: