Burmistrz Miasta Radymna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym Programu jest:
1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Miasta Radymna wynikający z:
• prawa własności
• ograniczonego prawa rzeczowego
• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych, uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 1. Podstawowym – Osoby o rocznych dochodach do 135 tys. zł mogą otrzymać do 16,5 tys. zł wsparcia, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.
 2. Podwyższonym – Gospodarstwa o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 2651 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) lub do 1894 zł (dla wieloosobowych) mogą wnioskować o dofinansowanie do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych)
 3. Najwyższym – przysługuje osobom uprawnionym do zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych, a także gospodarstwom o niskich dochodach, w których miesięczny dochód na osobę wynosi do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub do 1090 zł (wieloosobowe). Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie sięgające 41 tys. zł (90% kosztów kwalifikowanych).

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego), może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu, przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW.

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

Wnioski można składać w terminie od 13.12.2023 r.12.01.2024 r. listownie na adres Urzędu Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 lub osobiście w siedzibie urzędu pokój 26 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 – 15:30 lub elektronicznie na adres: sekretariat@radymno.pl

Pytania dotyczące składania deklaracji oraz dodatkowych informacji udziela p. Michał Sobolewski tel. 16 628 24 17 wew. 34 oraz p. Oskar Hamacher tel. 16 628 24 17 wew. 45.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”:  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.

Wzory dokumentów oraz szczegółowy program priorytetowy i wykaz kosztów kwalifikowanych do pobrania w załącznikach.