INFORMACJA

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta Radymna na rok 2023

Sprawy:

 Informacje:

 • decyzje i ogłoszenia
 • [ddownload id=”10872″ text=”harmonogram odbioru odpadów zmieszanych lipiec-grudzień 2022″]
 • [ddownload id=”14399″ text=”harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie lipiec-grudzień 2023″]
 • [ddownload id=”744″ text=”deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych”]
 • [ddownload id=”7011″ text=”Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych”]
 • [ddownload id=”756″ text=”zasady segregowania odpadów”]
 • wymagania do uzyskania zezwolenia na odbiór odpadów
 • [ddownload id=”14338″ text=”przedsiębiorcy posiadający zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radymno”]
 • publicznie dostępny wykaz danych z zakresu ochrony środowiska

Stawki za odbiór odpadów:

Uwaga: od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnego zbierania odpadów!

Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 30,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie

Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od ilości powstałych i odebranych odpadów:

 • pojemność 40 l – 7,33 zł
 • pojemność 60 l – 11,00 zł
 • pojemność 80 l – 14,66 zł
 • pojemność 120 l – 22,00 zł
 • pojemność 240 l – 44,00 zł
 • pojemność 1100 l – 201,66 zł
 • pojemność 7000 l – 1283,33 zł
W przypadku stwierdzenia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny  stosowana będzie opłata podwyższona wynosząca dwukrotność stawki za odpady zbierane selektywnie.

Uwaga: zmiany w przepisach dot. zezwoleń na usunięcie drzew od 17 czerwca 2017 r.

Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków:

[ddownload id=”13873″ text=”Nowe taryfy za wodę i ścieki”]

Uchwały:

Dokumenty do pobrania:

 • [ddownload id=”744″ text=”deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami”]
 • [ddownload id=”7011″ text=”deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – nieruchomości niezamieszkałe”]
 • [ddownload id=”4423″ text=”zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew”]
 • [ddownload id=”759″ text=”wniosek na usunięcie drzew i krzewów”]
 • [ddownload id=”761″ text=”wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”]
 • [ddownload id=”762″ text=”wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej”]
 • [ddownload id=”763″ text=”wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych”]
 • [ddownload id=”1328″ text=”zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków”]
 • [ddownload id=”2669″ text=”oświadczenie spółdzielni, wspólnoty – wycinka drzew”]
 • [ddownload id=”5431″ text=”oświadczenie dot. opłaty za zmniejszenie retencji terenowej – wersja edytowalna”]
 • [ddownload id=”5430″ text=”oświadczenie dot. opłaty za zmniejszenie retencji terenowej”]

 

Kontakt:

Piotr Bielawski
tel./fax 16 628 24 17 w. 40